Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Όργανα Διοικήσεως

Το Ταμείο διοικείται από τους εξής φορείς:

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ταμείου και έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. μεριμνά για τα εξής:

Επενδυτική Επιτροπή

Το Δ.Σ. του Ταμείο διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις εξής ευθύνες:


Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στο 3ο Κεφάλαιο του Καταστατικού του Ταμείου (άρθρα 8-18).
Γρήγορες Επιλογές

Οργανόγραμμα

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413