Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Όργανα Διοικήσεως

Το Ταμείο διοικείται από τους εξής φορείς:

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ταμείου και έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. μεριμνά για τα εξής:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αλαμάνος Χαρίλαος Πρόεδρος
Παρασκευόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Καζάς Βασίλειος Μέλος
Κωσταρέλης Ιωάννης Μέλος
Πολύζος Θωμάς Μέλος
Μιχαλάτος Κωνσταντίνος Μέλος
Ραπτόπουλος Γεώργιος Μέλος

Επενδυτική Επιτροπή

Το Δ.Σ. του Ταμείο διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις εξής ευθύνες:


Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στο 3ο Κεφάλαιο του Καταστατικού του Ταμείου (άρθρα 8-18).
Γρήγορες Επιλογές

Οργανόγραμμα

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413